CÁC TIN KHÁC    »
ĐỌC NHIỀU NHẤT»
« Trở về trang trước

Chương trình giúp trả lệ phí Medicare A và B
Friday, January 18, 2013 5:40:22 PM


Medicare: Hỏi và Ðáp

 

Yến Tuyết

 

Hỏi: Tôi sẽ có Medicare part A và B, hiệu lực vào tháng 1 tháng 2, 2013, trong đó lợi tức của hai vợ chồng tôi gồm tiền hưu SSA và tiền già SSI, là 954$/tháng. Trong nhà băng có khoảng dưới $3,000. Tôi đã đến Sở Xã Hội để xin Medi-CAL và họ bảo phải chờ một vài tháng mới được hưởng.

Medicare gởi giấy cho biết sẽ bắt đầu trừ lệ phí hàng tháng của Medicare Part B từ tiền hưu của tôi là $104.90/tháng. Xin cô cho biết có chương trình nào giúp trả lệ phí part B hay không?

Ông V. Tu (Westminster)

 

Ðáp: Do sự tài trợ của liên bang, bảo hiểm y tế của tiểu bang là MediCAL còn có một số chương trình phụ nhằm giúp đỡ những người lợi tức thấp, có MediCAL hay không, trả lệ phí của Medicare phần A và B; hay lệ phí phần B mà thôi.

Trong năm 2013, điều kiện để được hưởng các chương trình, có tên gọi chung là Medicare Saving Program - MSP (Chương trình Tiết kiệm Medicare), được ấn định như sau:

1. QMB (Qualified Medicare Beneficiary) - dành cho những người có lợi tức 100%, hay ít hơn mức ấn định của liên bang về lợi tức của người nghèo (Federal Poverty Level). Chương trình QMB sẽ giúp người thụ hưởng trả:

-Lệ phí hàng tháng của part A ($441/tháng)

-Lệ phí hàng tháng của part B ( $104.90/tháng)

-Tiền khấu trừ (deductible) của cả part A và part B:

a) Tiền khấu trừ của Part A mỗi khi nằm bệnh viện là $1,181

b) Tiền khấu trừ hàng năm của Part B là $147 một năm.

c) Tiền phụ chi bảo hiểm (co-insurance) cho cả part A và Part B.

Ðể được hưởng chương trình QMB, lợi tức cá nhân của một người là $951/tháng và tiền trong nhà băng tối đa là $7,080 (còn lợi tức của cả hai vợ chồng mỗi tháng tối đa là $1,281) và tiền trong nhà băng chỉ có thể đến mức $10,410 mà thôi.

2. Chương trình SLMB (Specified Low-Income Medicare Beneficiary)

Dành cho những người có lợi tức ở khoảng từ 100%-120% mức nghèo do liên bang ấn định. Người muốn xin hưởng chương trình SLMB này phải có Medicare part B và sẽ được giúp trả lệ phí hàng tháng của Part B là $104.90/tháng.

Ðể được hưởng chương trình SLMB, lợi tức cá nhân của một người tối đa là $1,137/tháng và tiền trong nhà băng tối đa là $7,080. Còn lợi tức của cả hai vợ chồng tối đa là $1,533/tháng và tiền trong nhà băng chỉ có thể đến mức $10,620 mà thôi.

3. Chương trình QI-1 (Qualified Individual)

Dành cho những người có lợi tức ở khoảng từ 120%-135% mức nghèo do liên bang ấn định. Người muốn xin hưởng chương trình QI-1 này phải có Medicare part B, và sẽ được giúp trả lệ phí hàng tháng của Part B là $104.90/tháng.

Ðể được hưởng chương trình QI-1, lợi tức cá nhân của một người tối đa là $1,277/tháng và tiền trong nhà băng tối đa là $7,080/tháng. Còn lợi tức mỗi tháng của cả hai vợ chồng tối đa là $1,723/tháng và tiền trong nhà băng chỉ có thể đến mức $10,620 mà thôi.

(Lưu ý: Những người đang có cả hai bảo hiểm y tế Medicare và MediCAL tự động được hưởng những chương trình Medicare tiết kiệm nói trên của tiểu bang CA, giúp quí vị trả lệ phí hàng tháng của Medicare A và B, cho nên không phải xin hưởng chương trình MSP này).

Với số lợi tức hàng tháng mà gia đình ông hiện có, tôi nghĩ là ông hội đủ điều kiện để được hưởng một trong các chương trình Medicare Saving Programs nói trên.

Văn phòng HICAP có thể giúp ông thiết lập đơn xin hưởng một trong các chương trình MSP này và gởi đến Sở Xã Hội Social Services Agency để họ duyệt xét hồ sơ.

Liên quan đến bảo hiểm MediCAL, trong khi chờ đợi Sở Xã Hội thông báo khi nào sẽ được hưởng bảo hiểm y tế này, ông có thể ghi tên vào một chương trình Medicare Quản lý tư (Medicare Advantage có bao gồm phần thuốc Prescription Drug plan) như HMO hay PPO để giúp ông trả phần lớn 20% chi phí y tế mà Medicare không trả.

Có cả thảy 27 chương trình HMO và 1 chương trình PPO để ông chọn lựa.

HICAP có thể cung cấp bảng so sánh các chương trình MAPD cho ông để tìm hiểu về các phúc lợi của từng chương trình.

 

Yến Tuyết là cố vấn của HICAP - Health Insurance Counseling and Advocacy Program - (Chương trình Cố vấn và Hỗ trợ Bảo hiểm Y tế) thuộc cơ quan tư nhân vô vụ lợi Council On Aging of Orange County. Những câu trả lời của chúng tôi trong mục này chỉ có tính cách tổng quát vì mỗi trường hợp cá nhân đều khác biệt. Nếu cần sự hướng dẫn chi tiết hơn, xin gọi HICAP ở đường dây điện thoại tiếng Việt (714) 560-0035.

Văn phòng HICAP ưu tiên phục vụ cho cư dân ở quận Cam mà thôi. Nếu ở ngoài Orange County, xin gọi đường dây điện thoại miễn phí 1-800-434-0222 để tìm văn phòng HICAP hay SHIP - State Health Insurance Program ở địa phương mình cư ngụ.
BÀI ĐỌC THÊM


« Trở về trang trước

comments powered by Disqus