Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP VNCH

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN:26-449949
P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Phone: (714) 539-3545, (714) 590-8534, (714) 371-7967, (714) 530-3853, (714) 721-0758
Email: [email protected]; [email protected]; [email protected]
Website: http://www.camonanhtb.com
Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH

Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:
(Tính đến ngày 10 tháng 4, 2017)

Anh Vũ, $100
Cô Thiên Hương (con của Ô. Vũ Thiên Tường), Garden Grove, CA $2,000
Dương Lạc Phan, Lynnwood, WA $300
ÔB. Trung Trần, Newcastle, WA $200
Thanh Văn Trịnh, Montclair, CA $200
BS Hiệp Lê, Loma Linda, CA $200
Harrison T. Toan & Minh Ðức T. Cao, Garden Grove, CA $100
Khanh Nguyễn & Bai Quy Ðỗ, Rancho Cucamonga, CA $100
Bùi C. Thang & Khương T. Trần, Milpitas, CA $100
Shell Oil Company Foundation (Matching Gift Program), Princeton, NJ $83.34
Shell Oil Company Foundation (Matching Gift Program), Princeton, NJ $83.34 (lần 2)
Ninh Văn Vương, Blaine, MN $50
Mangala Ðoàn, Monterey Park, CA $50
Kanae Mocshell, Oklahoma City, OK $50
Tina Võ, Westminster CA $50
Trang M. Lê, Bowling Green, KY $25
Nguyễn Thiêt, Honolulu, HI ???

Danh sách ân nhân Ðại Nhạc Hội ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 10:

Bùi Joseph, Rancho Cordova, CA $200
ÔB. Ðỗ Văn Tân, $200
ÔB. Nguyễn Văn Ðược, $200
Ðỗ T. Kim Hiền, $200
Câu Lạc Bộ Quần Vợt KQ, Orlando FL $200
Phan Anh, $200
Lâm Thành Tu, $200
Nguyễn Xuân Thịnh, Chantilly, VA $200
Sầm K. Lịch (con ThT Sầm Long, cựu quận trưởng quận Rạch Giá), Morrow, GA $200
Nguyễn Một, Canada, $200
Trần Văn Chi, $200
Trần Thùy Nhiêu $200
Nguyễn Thiện, $200
Nguyễn Hoàng, $200
Hoang Tro, $200
Phan Nam, $200
ÔB. Mai Ðức Thành, $200
ÔB. Nguyễn Văn Anh, $200
Vương Bang Ðộ, Savannah, GA $200
Nguyễn Kim Châu, $200
Nguyễn Phúc, Tucker, GA $200
Ðặng Long, $200
Trish Hong (Dương Family), Chatsworth, CA $200
ÔB. Phạm Duy Ðàm, $200
Soạn giả Trung Nguyên Trần Văn Trung, $200
Huỳnh Bích Ngọc Beatrice, Elizabeth City, NC $200
Mai Tuấn Anh, $200
Ken Pham, West Palm Beach, Fullerton, CA $200
Nguyễn Phúc, $200
Nguyễn Thompson, $200
Trần Phước Bền, $200
Võ Công Chánh/Võ Trường Sơn, $200
Kha Long Phuong, Mountlake Terrace, WA $200
Dương Ngọc Hoa, Houston, TX $200
Tran Chanh & Minh, $200
Nguyễn Phuc, Tucker, GA $200
ÔB. Hà Loan, $200
Nguyễn Văn, Mason, OH $200
Vương Hoa, Escondido, CA $200
Vũ Vinh, $200
Ðoàn Minh Tuấn (con cố ThT Ðoàn Q Minh), Santa Ana, CA $200
ÔB. Bùi Văn Sanh (biệt khu Thủ Ðô), $200
Tư John, $200 (còn tiếp)

Danh sách quả phụ VNCH đã được giúp đỡ:

Trần Thị Ba, Thừa Thiên, Quả phụ Cố TS Huỳnh Phước SQ:65/207.466. Tử trận 19/05/66
Hồ Thị Sôi, Ðồng Tháp, Quả phụ Cố HS Trịnh Văn Ðấu SQ:48/688.136. Tử trận 03/12/72
Phạm Thị Giàu, Vĩnh Long, QP Cố HS Nguyễn Văn Xinh SQ:57/199.464. Tử trận ?????
Lưu Thị Kim Oanh, Vĩnh Long, Quả phụ Cố ÐU Ðặng Thanh Sơn SQ:40/100888. Mất 15/09/68
Nguyễn Thị Ngưu, Vũng Tàu, TP Cố NQ Phạm Văn Nam SQ:56/304.082. Tử trận 27/03/75
Hoàng Thị Hồng, Vũng Tàu, QP Cố TS Nguyễn Quang SQ:147.592. Tử trận 04/01/75 Nguyễn Thị Sen, Ðồng Tháp, Quả phụ Cố HS Ðỗ Văn Phú SQ:44/659.222. Tử trận 23/10/73
Trần Thị Vị, Vĩnh Long, Quả phụ Cố NQ Nguyễn Thanh Long SQ:895.463. Tử trận 18/06/72
Nguyễn Thị Ðẹp, An Giang, QP Cố HS1 Dương Văn Thắng SQ:61/301.036. Tử trận 09/09/68
Huỳnh Thị Ly, Saigon, QP Cố HS Huỳnh Hựu Ba SQ:58/119.060. Tử trận 04/08/67 (còn tiếp)

Danh sách thương phế binh VNCH đã được giúp đỡ:

Hồ Tấn On, Thừa Thiên, SQ:138038/NQ. Bị thương ở mặt.
Nguyễn Huynh, Thừa Thiên, SQ:66/160366/B1/ÐPQ. Cụt 1/3 chân trái.
Lê Văn Quả, Thừa Thiên, SQ:69/203075/TS/CLQ. Cụt 1/3 bàn chân trái, bị thương ở lưng, đầu.
Võ Hòa, Thừa Thiên, SQ:36/201887/HS1/ÐPQ. Bị thương ở háng.
Huỳnh Cơ, Thừa Thiên, SQ:39/200486/TS/ÐPQ. Cụt 1/3 chân phải.
Phạm Văn Tứ, Quảng Ngãi, SQ:42/511404/HS/ÐPQ. Cụt bàn chân trái.
Nguyễn Liệp, Quảng Nam, SQ:68/202264/HS/CLQ. Cụt chân phải.
Phạm Khách, Thừa Thiên, SQ:56/202149/B1/CLQ.Liệt chân trái.
Hoàng Như Phiến, Thừa Thiên, SQ:57/203697/HS/CLQ. Mù mắt phải.
Ðặng Tuyên, Thừa Thiên, SQ:52/201201/TS1/CLQ. Mù mắt phải. Mắt trái. mờ.
Dương Thanh, Quảng Nam, SQ:135660/NQ. Cụt bàn chân phải.
Lê Ðình Hiện, Thừa Thiên, SQ:62/215481/HS1/CLQ. Mù mắt trái.
Nguyễn Trường Anh, Quảng Nam, SQ:46/401725/ÐPQ. Cụt chân trái.
Trương Văn Biểu, Quảng Nam, SQ:202916/CLQ. Cụt chân trái.
Trần Phùng, Quảng Ngãi, SQ:45/359745/ÐPQ. Cụt 1/2 bàn chân trái.
Nguyễn Ðình Bút, Quảng Nam, SQ:62/221069/TS/CLQ. Cụt một chân
Ðỗ Phổ, Quảng Ngãi, SQ:127587/ÐPQ. Bị thương ở bụng.
Bùi Lài (Hải), Quảng Ngãi, , SQ:124886/NQ. Cụt bàn tay trái.
Nguyễn Bi, Quảng Ngãi, SQ:60/216232/B2/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Nguyễn Ngang, Quảng Ngãi, SQ:193858/NQ. Mù mắt phải, gẫy tay phải.
Phạm Mát, Quảng Nam, SQ:180867/NQ. Cụt chân trái.
Phạm Văn Tiến, Quảng Ngãi, SQ:73/241630/B1/CLQ. Mù mắt phải, gẫy chân phải.
Hoàng Xu, Ðà Nẵng, SQ:66/207427/B2/CLQ. Cụt 1/3 chân trái.
Nguyễn Văn Vịnh (Nha), Quảng Nam, SQ:179051/NQ. Gẫy chân trái.
Lê Tấn Thời, Quảng Nam, SQ:38/104309/TS/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Ðức, Quảng Ngãi, SQ:129992/NQ. Cụt bàn chân trái.
Nguyễn Lạc, Quảng Nam, SQ:68/200726/HS/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Thảo, Quảng Nam, SQ:55/698761/B2/ÐPQ. Cụt chân trái.
Ðặng Ngọc Thành, Quảng Nam, SQ:55/632174/TS/ÐPQ. Cụt 1/3 chân trái.
Phạm Bảy, Quảng Ngãi, SQ:63/209113/CLQ. Cụt chân phải.
Ðỗ Thắng, Quảng Nam, SQ:70/209099/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Hà Trúc, Quảng Ngãi, SQ:54/214926/BÐQ Cụt chân phải.
Phan Văn Sáu, Ðà Nẵng, SQ:76/212754/B2/ BÐQ Cụt chân trái.
Nguyễn Của, Quảng Nam, SQ:52/608741/BÐQ Cụt chân phải.
Huỳnh Cảnh, Quảng Ngãi, SQ:44/550642/HS/ÐPQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Nhiều, Quảng Ngãi, SQ:61/212043/TS/CLQ. Cụt chân trái.
Mai Văn Miền, Quảng Ngãi, SQ:68/210642/B2 CLQ. Cụt chân phải.
Phan Nam, Quảng Ngãi, SQ:123433/NQ.. Gãy chân trái.
Văn Phú, Saigon, SQ:72/145812/HIS/CLQ. Cụt chân phải.
Lê Hiệp Nam, SQ:76/129156/HS/CLQ. Cụt 1/3 cánh tay phải.
Cao Hữu Châu, SQ:57/207876/HS/ND. Gẫy tay phải.
Hứa Văn Hoàng, Saigon, SQ:75/109835/HS/TQLC. Cụt 1/3 tay trái.
Ðỗ Văn Mai, Saigon, SQ:65/119582/TS/CLQ. Cụt chân trái.
Mai Minh Châu, Saigon, SQ:59/182816/TS1/TQLC. Cụt tay trái.
Nguyễn Văn Phước, Saigon, SQ:59/153451/ÐU/ÐPQ. Liệt chân trái.
Phạm Văn Hiến, Saigon SQ:61/138645/B1/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Ánh, Saigon SQ:75/122552/B1/TQLC. Cụt chân trái.
Liêu Song Võ, Saigon, SQ:72/123484/B2/BÐQ Gẫy tay phải, bị thương ruột.
Nguyễn Quới, Saigon SQ:63/158275/HS/CLQ. Cụt tay phải.
Tô Văn Anh (Xương), Saigon, SQ:42/204426/HSI/ÐPQ. Mù mắt phải, mờ mắt trái.
Nguyễn Văn Chi, Saigon SQ:75/137152/B1/ND. Mù mắt trái.
Huỳnh Văn Ðịnh, Tiền Giang, SQ:60/500565/HS1/ND. Cụt bàn tay trái.
Nguyễn Vinh, Saigon SQ:55/202100/TS/BÐQ Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Tiền, Saigon SQ:76/120884/ND. Cụt chân phải.
Hoàng Ngọc Hùng, Saigon, SQ:70/112689/HS/CLQ. Mù mắt trái, mờ mắt phải.
Trần Tấn Tài, Saigon SQ:69/124853/TS/CB. Mù mắt trái.
Trần Văn Biên, Saigon SQ:69/120039/BÐQ Cụt chân trái.
Phạm Văn Huê, Saigon, SQ:75/112992/B2/CLQ. Cụt tay trái.
Hồng Lương Cơ, Saigon SQ:71/123214/B2/BÐQ Cụt chân phải.
Lê Ngọc Danh, Saigon SQ:54/899171/B2/ÐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Minh Hoàng, An Giang SQ:40/342014/B1/ÐPQ. Cụt chân trái.
Huỳnh Văn Phục, An Giang SQ:60/803362/B2/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Nguyễn Văn Hùng, Saigon SQ:72/128665/CU/CLQ. Cụt chân phải.
Ðinh Văn Tản, An Giang SQ:74/140909/TS/CLQ. Cụt tay trái.
Tô Văn Tự, An Giang SQ:74/151011/1/TQLC. Cụt chân trái.
Võ Thế Châu, Saigon, SQ:58/905867/CLQ. Cụt cánh tay phải.
Tiêu Tuấn Hoàng, An Giang SQ:69/137728/TU/CLQ. Giải ngũ.
Nguyễn Bá Tòng, An Giang SQ:74/129385/CLQ. Mù mắt phải.
Nguyễn Cương, Saigon, SQ:71/103271/HS1/CLQ. Cụt chân trái.
Huỳnh Quốc Tựu, An Giang SQ:70/158371/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Hữu Liêm, An Giang SQ:139994/TU/CLQ. Gẫy bàn tay trái.
Lê Văn Ðược, An Giang SQ:53/647931/B2/ÐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Ðắc Quít, An Giang, SQ:71/705871/HS/CLQ. Cụt chân phải.
Lê Minh Thân, Saigon, SQ:109391/TU/ CLQ. Liệt tay phải, bị thương tay trái.
Huỳnh Em, Saigon SQ:70/118017/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn, Saigon, SQ:61/192232/TS/CLQ. Cụt chân trái.
Lâm Há Chảy, Saigon, SQ:69/133548/HS/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Lợi, Saigon SQ:71/101971/HS/CLQ. Liệt bàn tay phải.
Nguyễn Văn Thiện, Saigon SQ:76/122578/TS/CLQ. Cụt chân phải.
Võ Văn Trạng, Long An SQ:70/126636/TS1/CLQ. Cụt chân phải.
Lê Văn Quang, Tiền Giang SQ:73/006244/TS/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Phạm Văn Leo, Bến Tre, SQ:834750/NQ. Cụt chân trái.
Phan Văn Ðực (Tặng), Long An SQ:64/196451/B1/CLQ. Cụt chân trái.
Ðinh Văn Túc, Long An SQ:332571/B1/CLQ. Cụt chân trái.
Hồ Văn Phúc, Tiền Giang, SQ:406796/NQ. Mù mắt trái.
Lê Quang Lư, Tiền Giang SQ:68/184732/TU/CLQ. Mù mắt phải, bị thương ngực.
Mai Văn Thuận, Long An SQ:55/776592/HS/ÐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Quay, Bến Tre SQ:62/001239/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Phú, Quảng Nam, SQ:72/207627/CLQ. Cụt chân phải, gãy chân trái.
Nguyễn Hường, Quảng Nam, SQ:71/205448/HS/CLQ. Cụt chân trái.
Phạm Quang Nhân, Quảng Ngãi, SQ:74/216667/CU/CLQ. Cụt chân phải.
Trần Lạng, Quảng Nam, SQ:170472/NQ. Cụt chân trái. (còn tiếp)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 18 tháng 4 năm 2017