NAM PHONG


"Mục đích của Nam Phong là thể hiện cái chủ nghĩa khai hóa của Nhà nước, biên tập những bài bằng quốc văn, Hán văn, Pháp văn, để giúp sự mở mang trí thức, giữ gìn đạo đức trong quốc dân An Nam, truyền bá các khoa học của Thái Tây, nhất là học thuật tư tưởng Ðại Pháp, bảo tồn cái quốc túy của nước Việt Nam ta, cùng bênh vực quyền lợi người Pháp, người Nam trong trường kinh tế. Báo Nam Phong lại chú ý riêng về sự luyện tập văn quốc ngữ cho thành một nền quốc văn An Nam..."

Trích Nam Phong, Số Đầu Tiên



Chọn quyển
Xem hết




Chọn Tập
Xem hết



Tập San Sử Địa

Chọn Tập Xem hết




Chọn Tập
Xem hết




Chọn Tập
Xem hết



Tri Tân

Chọn Tập
Xem hết



Văn Hóa Ngày Nay

Chọn Tập Xem hết