Liên Hiệp Quốc bầy tỏ sự quan tâm đặc biệt và kêu gọi Hà Nội đối phó với tình trạng xâm hại tình dục trẻ em rất phổ biến tại Việt Nam nhưng thường bị bỏ lơ.