Theo một bản báo cáo gần đây nhất của World Happiness Report, Na Uy nay đứng đầu danh sách quốc gia hạnh phúc nhất.