Ðại Hội Âm Nhạc Truyền Thống tại Paris trong Tháng Bảy

Ba ngày 20, 21 và 22 Tháng Bảy này, Ðoàn Phượng Ca Dân Ca Quốc Nhạc sẽ tổ chức Ðại hội Âm Nhạc Truyền Thống Việt Nam kỳ thứ IV tại Paris.