X

Có phải thâm thủng mậu dịch giữa Mỹ và Trung Quốc là hơn $370 tỷ? (2/2)

Video Thâm thủng mậu dịch giữa Mỹ và Trung Quốc là hơn $370 tỷ?

Theo Bộ Thương Mại Mỹ, thâm thủng mậu dịch giữa Mỹ và Trung Quốc trong năm 2017 là khoảng $370 tỷ, có nghĩa là Trung Quốc bán hàng cho Mỹ nhiều hơn là Mỹ bán hàng cho Trung Quốc. Điều này có thật hay không?