X

Tòa đại sứ Mỹ dọn về Jerusalem (2/2)

<iframe id=”vzvd-14610869″ name=”vzvd-14610869″ title=”vzaar video player” class=”vzaar-video-player” type=”text/html” width=”696″ height=”392″ frameborder=”0″ allowFullScreen allowTransparency=”true” mozallowfullscreen webkitAllowFullScreen src=”//view.nguoi-viet.com/14610869/player”></iframe>

 

Tổng Thống Donald Trump đã đưa tòa đại sứ Mỹ tại Israel tới Jerusalem. Hành động này đang thay đổi vai trò của nước Mỹ trong vùng Trung Đông và đi ngược với chính sách của các chính phủ Mỹ trước đây.