Trung Quốc chấp thuận 38 thương hiệu cầu chứng mới cho T.T Trump

Chính quyền Trung Quốc vừa tạm thời chấp thuận 38 thương hiệu cầu chứng mới cho công ty Trump, mở đường cho Tổng Thống Mỹ và gia đình ông thành lập một loạt các dịch vụ làm ăn mới