X

Chuyện hậu trường thực hiện và phát hành báo Xuân Người Việt

Nhà báo Khôi Nguyên chịu trách nhiệm báo xuân Người Việt, anh Ánh Bùi ban Mỹ Thuật và cô Minh Phú ban thương vụ, kể về chuyện hậu trường của báo Xuân Người-Việt. Những đam mê
nghề nghiệp, những khó khăn khi thực hiện và những cách thức để báo Xuân Người Việt đến tay đọc giả, có một nội dung và hình thức luôn đáp ứng sự yêu mến của đọc giả trong suốt mấy
chục năm qua.

Bài liên quan