X

Cán bộ thuế cưa đôi tiền trốn thuế với doanh nghiệp

Video Cán bộ thuế cưa đôi tiền trốn thuế với doanh nghiệp

“Hiện tượng tiêu cực “đi đêm” và “luật cưa đôi” rất phổ biến nhiều năm nay không khắc phục được.” Lời một người trong Hiện hội Doanh Nghiệp Sài Gòn nói về thu thuế tại Việt Nam.