X

Ngôn ngữ thời đại (1/2)

Video Quê Nhà Quê Người: Ngôn ngữ thời đại (phần 1)

Người Việt hải ngoại đang bị xâm nhập một thứ ngôn ngữ từ trong nước, một thứ ngôn ngữ tuỳ tiện, thiếu trong sáng. Nếu chúng ta không biết giữ gìn lời ăn tiếng nói, một ngày kia chúng ta sẽ bị đồng hoá bởi một thứ tiếng Việt lố lăng, một thứ ngôn ngữ của một xã hội mới, của những người từ trong nước mang ra. Xin hãy ý thức và đừng dễ dãi buông thả, chấp nhận và đánh mất bản sắc văn hoá của người Viết chân chính từ bao đời nay.