Microsoft Word - C?M T? (TG) Huynh Huu Hien (Yellow highlights f