Thương tiễn Nguyễn Lương Vỵ

Nghe tin nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ mất ngày 17 Tháng Hai, tôi thật bàng hoàng, mặc dù biết Vỵ mổ tim đã gần ba năm.

Hôm qua – Hôm nay – Hôm sau

Trái tim đã ngưng đập, nhưng tiếng hát không tắt lịm, trái lại, còn truyền, lan mạnh hơn bao giờ hết trong cộng…

Tiễn người

Mười một năm bên nhau hơn mười năm đầm ấm/ Ba mươi năm cách/ Giờ thật sự mới chia lìa

Lệ Thu, vĩnh biệt

từ đó giọng trầm bay khuất núi/ ngàn năm còn vọng tiếng oanh ca.

CÁO PHÓ

PHÂN ƯU

CẢM TẠ

Tưởng Nhớ

Thương tiễn Nguyễn Lương Vỵ

Nghe tin nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ mất ngày 17 Tháng Hai, tôi thật bàng hoàng, mặc dù biết Vỵ mổ tim đã gần ba năm.

Hôm qua – Hôm nay – Hôm sau

Trái tim đã ngưng đập, nhưng tiếng hát không tắt lịm, trái lại, còn truyền, lan mạnh hơn bao giờ hết trong cộng…

Tiễn người

Mười một năm bên nhau hơn mười năm đầm ấm/ Ba mươi năm cách/ Giờ thật sự mới chia lìa

Lệ Thu, vĩnh biệt

từ đó giọng trầm bay khuất núi/ ngàn năm còn vọng tiếng oanh ca.