X

Hiền Mẫu và Nghiêm Phụ (1/2)

"Quê nhà quê người": Hiền Mẫu và Nghiêm Phụ

Cha và Mẹ, ai là vai trò chính trong gia đình và là người ảnh hưởng đến đời sống con cái nhất.
Chúng ta đã là con của Cha Mẹ và ngày nay đã là Cha Mẹ của những đứa con, thấu hiểu đời sống, nhu cầu, tình cảm mình để thương yêu Cha mẹ hơn.