Thống đốc Texas đề cập đe dọa khủng bố trước bầu cử

Thống Đốc Abbott nói rằng các ủy ban nội an và chống khủng bố của tiểu bang luôn được đặt trong tình trạng báo động và sẵn sàng đối phó với mọi hoạt động khủng bố tại địa phương.