Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP VNCH

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN:26-449949
P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Phone: (714) 539-3545, (714) 590-8534, (714) 371-7967, (714) 530-3853, (714) 721-0758
Email: [email protected]; [email protected]; [email protected]
Website: http://www.camonanhtb.com
Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH

Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:
(Tính đến ngày 10 tháng 4, 2017)

Anh Vũ, $100
Cô Thiên Hương (con của Ô. Vũ Thiên Tường), Garden Grove, CA $2,000
Dương Lạc Phan, Lynnwood, WA $300
ÔB. Trung Trần, Newcastle, WA $200
Thanh Văn Trịnh, Montclair, CA $200
BS Hiệp Lê, Loma Linda, CA $200
Harrison T. Toan & Minh Ðức T. Cao, Garden Grove, CA $100
Khanh Nguyễn & Bai Quy Ðỗ, Rancho Cucamonga, CA $100
Bùi C. Thang & Khương T. Trần, Milpitas, CA $100
Shell Oil Company Foundation (Matching Gift Program), Princeton, NJ $83.34
Shell Oil Company Foundation (Matching Gift Program), Princeton, NJ $83.34 (lần 2)
Ninh Văn Vương, Blaine, MN $50
Mangala Ðoàn, Monterey Park, CA $50
Kanae Mocshell, Oklahoma City, OK $50
Tina Võ, Westminster CA $50
Trang M. Lê, Bowling Green, KY $25
Nguyễn Thiêt, Honolulu, HI ???

Danh sách ân nhân Ðại Nhạc Hội ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 10:

Bùi Joseph, Rancho Cordova, CA $200
ÔB. Ðỗ Văn Tân, $200
ÔB. Nguyễn Văn Ðược, $200
Ðỗ T. Kim Hiền, $200
Câu Lạc Bộ Quần Vợt KQ, Orlando FL $200
Phan Anh, $200
Lâm Thành Tu, $200
Nguyễn Xuân Thịnh, Chantilly, VA $200
Sầm K. Lịch (con ThT Sầm Long, cựu quận trưởng quận Rạch Giá), Morrow, GA $200
Nguyễn Một, Canada, $200
Trần Văn Chi, $200
Trần Thùy Nhiêu $200
Nguyễn Thiện, $200
Nguyễn Hoàng, $200
Hoang Tro, $200
Phan Nam, $200
ÔB. Mai Ðức Thành, $200
ÔB. Nguyễn Văn Anh, $200
Vương Bang Ðộ, Savannah, GA $200
Nguyễn Kim Châu, $200
Nguyễn Phúc, Tucker, GA $200
Ðặng Long, $200
Trish Hong (Dương Family), Chatsworth, CA $200
ÔB. Phạm Duy Ðàm, $200
Soạn giả Trung Nguyên Trần Văn Trung, $200
Huỳnh Bích Ngọc Beatrice, Elizabeth City, NC $200
Mai Tuấn Anh, $200
Ken Pham, West Palm Beach, Fullerton, CA $200
Nguyễn Phúc, $200
Nguyễn Thompson, $200
Trần Phước Bền, $200
Võ Công Chánh/Võ Trường Sơn, $200
Kha Long Phuong, Mountlake Terrace, WA $200
Dương Ngọc Hoa, Houston, TX $200
Tran Chanh & Minh, $200
Nguyễn Phuc, Tucker, GA $200
ÔB. Hà Loan, $200
Nguyễn Văn, Mason, OH $200
Vương Hoa, Escondido, CA $200
Vũ Vinh, $200
Ðoàn Minh Tuấn (con cố ThT Ðoàn Q Minh), Santa Ana, CA $200
ÔB. Bùi Văn Sanh (biệt khu Thủ Ðô), $200
Tư John, $200 (còn tiếp)

Danh sách quả phụ VNCH đã được giúp đỡ:

Trần Thị Ba, Thừa Thiên, Quả phụ Cố TS Huỳnh Phước SQ:65/207.466. Tử trận 19/05/66
Hồ Thị Sôi, Ðồng Tháp, Quả phụ Cố HS Trịnh Văn Ðấu SQ:48/688.136. Tử trận 03/12/72
Phạm Thị Giàu, Vĩnh Long, QP Cố HS Nguyễn Văn Xinh SQ:57/199.464. Tử trận ?????
Lưu Thị Kim Oanh, Vĩnh Long, Quả phụ Cố ÐU Ðặng Thanh Sơn SQ:40/100888. Mất 15/09/68
Nguyễn Thị Ngưu, Vũng Tàu, TP Cố NQ Phạm Văn Nam SQ:56/304.082. Tử trận 27/03/75
Hoàng Thị Hồng, Vũng Tàu, QP Cố TS Nguyễn Quang SQ:147.592. Tử trận 04/01/75 Nguyễn Thị Sen, Ðồng Tháp, Quả phụ Cố HS Ðỗ Văn Phú SQ:44/659.222. Tử trận 23/10/73
Trần Thị Vị, Vĩnh Long, Quả phụ Cố NQ Nguyễn Thanh Long SQ:895.463. Tử trận 18/06/72
Nguyễn Thị Ðẹp, An Giang, QP Cố HS1 Dương Văn Thắng SQ:61/301.036. Tử trận 09/09/68
Huỳnh Thị Ly, Saigon, QP Cố HS Huỳnh Hựu Ba SQ:58/119.060. Tử trận 04/08/67 (còn tiếp)

Danh sách thương phế binh VNCH đã được giúp đỡ:

Hồ Tấn On, Thừa Thiên, SQ:138038/NQ. Bị thương ở mặt.
Nguyễn Huynh, Thừa Thiên, SQ:66/160366/B1/ÐPQ. Cụt 1/3 chân trái.
Lê Văn Quả, Thừa Thiên, SQ:69/203075/TS/CLQ. Cụt 1/3 bàn chân trái, bị thương ở lưng, đầu.
Võ Hòa, Thừa Thiên, SQ:36/201887/HS1/ÐPQ. Bị thương ở háng.
Huỳnh Cơ, Thừa Thiên, SQ:39/200486/TS/ÐPQ. Cụt 1/3 chân phải.
Phạm Văn Tứ, Quảng Ngãi, SQ:42/511404/HS/ÐPQ. Cụt bàn chân trái.
Nguyễn Liệp, Quảng Nam, SQ:68/202264/HS/CLQ. Cụt chân phải.
Phạm Khách, Thừa Thiên, SQ:56/202149/B1/CLQ.Liệt chân trái.
Hoàng Như Phiến, Thừa Thiên, SQ:57/203697/HS/CLQ. Mù mắt phải.
Ðặng Tuyên, Thừa Thiên, SQ:52/201201/TS1/CLQ. Mù mắt phải. Mắt trái. mờ.
Dương Thanh, Quảng Nam, SQ:135660/NQ. Cụt bàn chân phải.
Lê Ðình Hiện, Thừa Thiên, SQ:62/215481/HS1/CLQ. Mù mắt trái.
Nguyễn Trường Anh, Quảng Nam, SQ:46/401725/ÐPQ. Cụt chân trái.
Trương Văn Biểu, Quảng Nam, SQ:202916/CLQ. Cụt chân trái.
Trần Phùng, Quảng Ngãi, SQ:45/359745/ÐPQ. Cụt 1/2 bàn chân trái.
Nguyễn Ðình Bút, Quảng Nam, SQ:62/221069/TS/CLQ. Cụt một chân
Ðỗ Phổ, Quảng Ngãi, SQ:127587/ÐPQ. Bị thương ở bụng.
Bùi Lài (Hải), Quảng Ngãi, , SQ:124886/NQ. Cụt bàn tay trái.
Nguyễn Bi, Quảng Ngãi, SQ:60/216232/B2/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Nguyễn Ngang, Quảng Ngãi, SQ:193858/NQ. Mù mắt phải, gẫy tay phải.
Phạm Mát, Quảng Nam, SQ:180867/NQ. Cụt chân trái.
Phạm Văn Tiến, Quảng Ngãi, SQ:73/241630/B1/CLQ. Mù mắt phải, gẫy chân phải.
Hoàng Xu, Ðà Nẵng, SQ:66/207427/B2/CLQ. Cụt 1/3 chân trái.
Nguyễn Văn Vịnh (Nha), Quảng Nam, SQ:179051/NQ. Gẫy chân trái.
Lê Tấn Thời, Quảng Nam, SQ:38/104309/TS/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Ðức, Quảng Ngãi, SQ:129992/NQ. Cụt bàn chân trái.
Nguyễn Lạc, Quảng Nam, SQ:68/200726/HS/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Thảo, Quảng Nam, SQ:55/698761/B2/ÐPQ. Cụt chân trái.
Ðặng Ngọc Thành, Quảng Nam, SQ:55/632174/TS/ÐPQ. Cụt 1/3 chân trái.
Phạm Bảy, Quảng Ngãi, SQ:63/209113/CLQ. Cụt chân phải.
Ðỗ Thắng, Quảng Nam, SQ:70/209099/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Hà Trúc, Quảng Ngãi, SQ:54/214926/BÐQ Cụt chân phải.
Phan Văn Sáu, Ðà Nẵng, SQ:76/212754/B2/ BÐQ Cụt chân trái.
Nguyễn Của, Quảng Nam, SQ:52/608741/BÐQ Cụt chân phải.
Huỳnh Cảnh, Quảng Ngãi, SQ:44/550642/HS/ÐPQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Nhiều, Quảng Ngãi, SQ:61/212043/TS/CLQ. Cụt chân trái.
Mai Văn Miền, Quảng Ngãi, SQ:68/210642/B2 CLQ. Cụt chân phải.
Phan Nam, Quảng Ngãi, SQ:123433/NQ.. Gãy chân trái.
Văn Phú, Saigon, SQ:72/145812/HIS/CLQ. Cụt chân phải.
Lê Hiệp Nam, SQ:76/129156/HS/CLQ. Cụt 1/3 cánh tay phải.
Cao Hữu Châu, SQ:57/207876/HS/ND. Gẫy tay phải.
Hứa Văn Hoàng, Saigon, SQ:75/109835/HS/TQLC. Cụt 1/3 tay trái.
Ðỗ Văn Mai, Saigon, SQ:65/119582/TS/CLQ. Cụt chân trái.
Mai Minh Châu, Saigon, SQ:59/182816/TS1/TQLC. Cụt tay trái.
Nguyễn Văn Phước, Saigon, SQ:59/153451/ÐU/ÐPQ. Liệt chân trái.
Phạm Văn Hiến, Saigon SQ:61/138645/B1/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Ánh, Saigon SQ:75/122552/B1/TQLC. Cụt chân trái.
Liêu Song Võ, Saigon, SQ:72/123484/B2/BÐQ Gẫy tay phải, bị thương ruột.
Nguyễn Quới, Saigon SQ:63/158275/HS/CLQ. Cụt tay phải.
Tô Văn Anh (Xương), Saigon, SQ:42/204426/HSI/ÐPQ. Mù mắt phải, mờ mắt trái.
Nguyễn Văn Chi, Saigon SQ:75/137152/B1/ND. Mù mắt trái.
Huỳnh Văn Ðịnh, Tiền Giang, SQ:60/500565/HS1/ND. Cụt bàn tay trái.
Nguyễn Vinh, Saigon SQ:55/202100/TS/BÐQ Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Tiền, Saigon SQ:76/120884/ND. Cụt chân phải.
Hoàng Ngọc Hùng, Saigon, SQ:70/112689/HS/CLQ. Mù mắt trái, mờ mắt phải.
Trần Tấn Tài, Saigon SQ:69/124853/TS/CB. Mù mắt trái.
Trần Văn Biên, Saigon SQ:69/120039/BÐQ Cụt chân trái.
Phạm Văn Huê, Saigon, SQ:75/112992/B2/CLQ. Cụt tay trái.
Hồng Lương Cơ, Saigon SQ:71/123214/B2/BÐQ Cụt chân phải.
Lê Ngọc Danh, Saigon SQ:54/899171/B2/ÐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Minh Hoàng, An Giang SQ:40/342014/B1/ÐPQ. Cụt chân trái.
Huỳnh Văn Phục, An Giang SQ:60/803362/B2/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Nguyễn Văn Hùng, Saigon SQ:72/128665/CU/CLQ. Cụt chân phải.
Ðinh Văn Tản, An Giang SQ:74/140909/TS/CLQ. Cụt tay trái.
Tô Văn Tự, An Giang SQ:74/151011/1/TQLC. Cụt chân trái.
Võ Thế Châu, Saigon, SQ:58/905867/CLQ. Cụt cánh tay phải.
Tiêu Tuấn Hoàng, An Giang SQ:69/137728/TU/CLQ. Giải ngũ.
Nguyễn Bá Tòng, An Giang SQ:74/129385/CLQ. Mù mắt phải.
Nguyễn Cương, Saigon, SQ:71/103271/HS1/CLQ. Cụt chân trái.
Huỳnh Quốc Tựu, An Giang SQ:70/158371/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Hữu Liêm, An Giang SQ:139994/TU/CLQ. Gẫy bàn tay trái.
Lê Văn Ðược, An Giang SQ:53/647931/B2/ÐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Ðắc Quít, An Giang, SQ:71/705871/HS/CLQ. Cụt chân phải.
Lê Minh Thân, Saigon, SQ:109391/TU/ CLQ. Liệt tay phải, bị thương tay trái.
Huỳnh Em, Saigon SQ:70/118017/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn, Saigon, SQ:61/192232/TS/CLQ. Cụt chân trái.
Lâm Há Chảy, Saigon, SQ:69/133548/HS/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Lợi, Saigon SQ:71/101971/HS/CLQ. Liệt bàn tay phải.
Nguyễn Văn Thiện, Saigon SQ:76/122578/TS/CLQ. Cụt chân phải.
Võ Văn Trạng, Long An SQ:70/126636/TS1/CLQ. Cụt chân phải.
Lê Văn Quang, Tiền Giang SQ:73/006244/TS/CLQ. Cụt bàn chân trái.
Phạm Văn Leo, Bến Tre, SQ:834750/NQ. Cụt chân trái.
Phan Văn Ðực (Tặng), Long An SQ:64/196451/B1/CLQ. Cụt chân trái.
Ðinh Văn Túc, Long An SQ:332571/B1/CLQ. Cụt chân trái.
Hồ Văn Phúc, Tiền Giang, SQ:406796/NQ. Mù mắt trái.
Lê Quang Lư, Tiền Giang SQ:68/184732/TU/CLQ. Mù mắt phải, bị thương ngực.
Mai Văn Thuận, Long An SQ:55/776592/HS/ÐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Quay, Bến Tre SQ:62/001239/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Phú, Quảng Nam, SQ:72/207627/CLQ. Cụt chân phải, gãy chân trái.
Nguyễn Hường, Quảng Nam, SQ:71/205448/HS/CLQ. Cụt chân trái.
Phạm Quang Nhân, Quảng Ngãi, SQ:74/216667/CU/CLQ. Cụt chân phải.
Trần Lạng, Quảng Nam, SQ:170472/NQ. Cụt chân trái. (còn tiếp)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 18 tháng 4 năm 2017

Comment Disclaimers / Policy

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.