Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 12 Tháng Mười Một, 2018

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26 -4499 -492
P.O. Box 25554 Santa Ana CA 92799
ĐiệnThoại: (714) 837-5998, (714) 371-7967, (714) 553-3478, (714) 553-5790, (714) 482-7656, (714) 788-4753
email: [email protected]
Website: www.camonanhtb.com, www.1giadinh1thuongphebinh.net

Mạnh Thường Quân:
Bà Mai Thị Dinh, Bronx, NY $100
ÔB. Trịnh Lan Anh, Cypress, CA $200
ÔB. Nguyễn Kim Ngọc & Nguyễn Võ Thiện, Naples, FL $250
ÔB. Nguyễn Chí Cơ, Glendale, AZ $400
N&M Market, Roxbury, MA $500
Ô. Đỗ Q. Vũ, Orange, CA $500
Hội Cựu Quân Công Cán Chính VNCH, Raleigh, NC $500
Nguyễn Khoa Diệu Đức, Anaheim, CA $40
Bà Đặng Kimberly, Alhambra, CA $50
ÔB. Đào Hồng Ngọc, Plano, TX $50
ÔB. Dương Đình Cư, Fullerton, CA $100
Bà Nguyễn Mỹ Hương, Garden Grove, CA $100
ÔB. Lê D. Daniel, Barrington, RI $100
Facebook-Network for Good, Washington DC $146
Lê Nghi, David Norwood, MA $200
ÔB. Huỳnh Công Tâm (Hwynn Tom), Witchia, KS $200
Lê M. Trang, Bowling Green, KY $200
Hội Cựu Học Sinh Liên Trường Pleiku, Stanton, CA $200
ÔB. Đặng Tố Anh Edmonton, AB Canada $292.91 ($400-CAN) (Còn tiếp)

Thương phế binh VNCH đã được giúp đỡ:
Nguyễn Mạnh, Sài Gòn, SQ:70/131174/B2/TQLC. Cụt chân trái.
Nguyễn Công Minh, Sài Gòn, SQ:72/705561/T.thủ/HQ. Cụt tay phải.
Trương Trung Tiên, Sài Gòn, SQ:61/101610/HS/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Khoa, Sài Gòn, SQ:66/150209/HS/CLQ. Cụt tay phải.
Đỗ Thành Công, Sài Gòn, SQ:75/109215/B1/CLQ. Mù mắt trái. Gãy chân phải.
Nguyễn Văn Bạch, Sài Gòn, SQ:69/158434/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Châu Văn Đặng, Sài Gòn, SQ:68/162526/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Phạm Minh Tâm, Sài Gòn, SQ:73/131288/TS/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Chí Nam, Sài Gòn, SQ:75/118012/ND. Cụt chân trái.
Vũ Văn Lực, Sài Gòn, SQ:72/117468. Cụt chân phải.
Hồng Lương Cơ, Sài Gòn, SQ:71/123214/B2/BĐQ Cụt chân phải.
Trần Tuyển, Sài Gòn, SQ:70/152201/B1/ND Cụt chân phải.
Huỳnh Văn Nhỏ, Sài Gòn, SQ:47/801732/B2/ĐPQ. Cụt chân phải.
Lê Sự, Sài Gòn, SQ:57/206326/HS1/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Ba, Sài Gòn, SQ:55/774424/B2/ĐPQ. Cụt chân trái.
Phan Thanh Liêm, Sài Gòn, SQ:75/134931/CLQ. Cụt chân trái.
Trịnh Hớn Mén, Sài Gòn, SQ:70/133909/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Lê Quang Sở, Sài Gòn, SQ:73/212216/B1/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Hồng Đúc, Sài Gòn, SQ:68/136690/TU/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Cương, Sài Gòn, SQ:71/103271/HS1/CLQ. Cụt chân trái.
Huỳnh Quốc Tựu, Sài Gòn, SQ:70/158371/CLQ. Cụt chân trái.
Gíp Cún Sáng, Sài Gòn, SQ:70/144565/HS/TQLC. Mù mắt phải. Bị thương ở cùi chỏ trái.
Lê Văn Lớn, Sài Gòn, SQ:73/120173/HS/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Tấn Mỹ, Sài Gòn, SQ:70/000844/B1/CLQ. Cụt chân trái.
Dương Văn Tài, Sài Gòn, SQ:72/002766/HS/CLQ. Cụt chân phải.
La Văn Đính, Sài Gòn, SQ:55/775449/B2/ĐPQ. Cụt chân phải.
Tạ Văn Bảy, Sài Gòn, SQ:300280/NQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Tài, Sài Gòn, SQ:75/109488/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Huỳnh Văn Lắng, Sài Gòn, SQ:65/150268/B2/CLQ. Cụt tay phải.
Trương Anh Tuấn, Sài Gòn, SQ:160879/CU/CLQ. Cụt chân phải.
Lưu Văn Hùng, Sài Gòn, SQ:63/126913/TS/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Kim Điệp, Sài Gòn, SQ:69/125870/HS/CLQ. Cụt chân phải.
Đặng Văn Tèo, Sài Gòn, SQ:43/105182/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Ngô Quang Chiêu, Sài Gòn, SQ:73/009047/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Bào, Bình Thuận, SQ:71/201737/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Lê Cầu, Phú Yên, SQ:755146/TS1/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Hùng, Ninh Thuận, SQ:72/512792/HS/ND. Cụt chân phải.
Ngô Tước, Khánh Hòa, SQ:411606/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Đăng Cừ (Viện), Bình Thuận, SQ:402787/B1/ĐPQ. Cụt chân phải.
Trần Hằng, Khánh Hòa, SQ:73/407418/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Phạm Ngọc Dũng, Bình Thuận, SQ:64/113513/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Xiết, Phan Rang, SQ:68/409733/TU/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Đình Ba, Bình Định, SQ:37/517076/HS/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Đăng Mùi, Ninh Thuận, SQ:61/203316/HS1/CLQ. Cụt chân trái.
Châu Văn Mười, Bình Thuận, SQ:68/142901/CU/CLQ. Mù mắt phải. Bị thương ở vai trái.
Nguyễn Văn Vui, Ninh Thuận, SQ:43/125775/ĐPQ. Cụt chân trái.
Huỳnh Thanh, Bình Định, SQ:204849/NQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Nghị, Bình Định, SQ:70/403461/B1/CLQ. Cụt chân trái.
Lê Hưng, Bình Thuận, SQ:119539/HS1/ND. Cụt tay trái.
Lê Khanh, Phú Yên, SQ:45/237727/TS1/CLQ. Cụt chân phải.
Phạm Hạnh, Phú Yên, SQ:54/656004/B2/ĐPQ. Cụt 1/2 chân phải.
Lê Tiến, Phú Yên, SQ:54/656461/B1/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Thạch, Phú Yên, SQ:400313/HS/CLQ. Gãy tay trái. Gãy chân phải.
Nguyễn Đình Phùng, Phú Yên, SQ:73/401967/HS/CLQ. Gãy tay trái. Bị thương ở bụng.
Nguyễn Danh, Khánh Hòa, SQ:74/419683/CLQ. Cụt tay trái.
Trần Phân, Khánh Hòa, SQ:259922/NQ. Cụt 1/2 chân phải.
Nguyễn Văn Tường, Khánh Hòa, SQ:76/411357/HS/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Chơn, Phú Yên, SQ:47/207294/NQ. Cụt chân trái.
Lê Luận, Khánh Hòa, SQ:242980/NQ. Cụt tay trái.
Võ Đình Cụ, Phú Yên, SQ:51/477525/HS/ĐPQ. Cụt chân trái.
Trần Đình Tân, Bình Định, SQ:61/410574/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Trần Dung, Bình Thuận, SQ:417098/NQ. Cụt chân trái.
Trần Tý, Phú Yên, SQ:53/722228/B2/ĐPQ. Cụt chân trái.
Huỳnh Hửu Đúc, Ninh Thuận, SQ:74/651745/B1/ĐPQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Hùng, Bình Định, SQ:200489/NQ. Cụt chân trái.
Trần Đăng Thao, Khánh Hòa, SQ:69/161978/B1/ND. Cụt chân trái.
Đỗ Tấn Tuồng, Ninh Thuận, SQ:72/129742/B2/TQLC. Cụt chân phải.
Lê Văn Trọng, Bình Định, SQ:200443/NQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Xuân Hòa, Bình Thuận, SQ:72/701863/TS/HQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Điền, NinhThuận, SQ:213868/NQ. Cụt chân trái.
Đỗ Văn Điểm, Bình Định, SQ:242690/NQ. Cụt chân trái.
Phạm Văn Tờ, Phú Yên, SQ:53/651426/ĐPQ. Cụt chân trái.
Trần Văn Sở, Bình Định, SQ:250466/NQ. Cụt tay phải. (Còn tiếp)

Video: Quê Nhà Quê Người Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Comment Disclaimers / Policy

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Tôi đi lính

Những anh đã từng học qua khóa huấn luyện Sinh Viên Học Ðường thì họ có kinh nghiệm hơn bọn lính mới tò te chúng tôi. Tuy nhiên rồi đâu cũng vào đấy cả.

Góc nhìn của người lính cũ: Bốn mươi năm mới được phép nhìn lại!

Tuần lễ vừa qua, báo chí trong nước đột nhiên thi nhau viết về cuộc chiến tranh biên giới với Tầu Cộng vào ngày 17 Tháng Hai, năm 1979...

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 17 Tháng Hai, 2019

Danh sách mạnh thường quân đã ủng hộ và danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ...

Ý Xuân của tuổi già tị nạn (Kỳ II)

Thế hệ trẻ kế tiếp ấy là ai. Họ là những tuổi trẻ sanh trưởng ở hải ngoại. Họ là con em theo cha mẹ nhập cư vào Hoa Kỳ qua vượt biên, vượt biển, bảo lãnh, H.O.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 10 Tháng Hai, 2019

Danh sách mạnh thường quân đã ủng hộ & danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ...

Tôi đi thăm chồng ‘cải tạo’

Vâng, chúng tôi nghiễm nhiên nhận chồng chúng tôi là “các ông cải tạo” như người miền Nam vẫn kêu với tấm tình trân quý, để phân biệt với những người tù hình sự.

Sinh nhật tàn binh

Sinh nhật mình chờ một tiếng Vui/ Bạn xa có nói cuối chân trời/ Theo sau tiếng nói mây ào tới/ Màu áo treillis bạc phếch rồi...

Tết trong ngục tù Cộng Sản

Tết là ngày trọng đại mang nhiều truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Tết gợi lên những vui tươi đầm ấm nhất của tình gia đình, thân tộc và bạn bè. Những với người tù chính trị Tết mất hết cả ý nghĩa trên.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 3 Tháng Hai, 2019

Danh sách Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho hội & TPB VNCH đã được giúp đỡ...

Góc nhìn của người lính cũ: Ý Xuân trong tuổi già tị nạn

Tuổi già thường ít nhìn về tương lai mà hay lui về quá khứ. Bởi tương lai của tuổi già là những gì ngắn ngủi, mất hăng say, thiếu hẳn cái nhiệt tình, cái khả năng cả về trí tuệ lẫn công sức.