Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 12 Tháng Mười Một, 2018

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26 -4499 -492
P.O. Box 25554 Santa Ana CA 92799
ĐiệnThoại: (714) 837-5998, (714) 371-7967, (714) 553-3478, (714) 553-5790, (714) 482-7656, (714) 788-4753
email: [email protected]
Website: www.camonanhtb.com, www.1giadinh1thuongphebinh.net

Mạnh Thường Quân:
Bà Mai Thị Dinh, Bronx, NY $100
ÔB. Trịnh Lan Anh, Cypress, CA $200
ÔB. Nguyễn Kim Ngọc & Nguyễn Võ Thiện, Naples, FL $250
ÔB. Nguyễn Chí Cơ, Glendale, AZ $400
N&M Market, Roxbury, MA $500
Ô. Đỗ Q. Vũ, Orange, CA $500
Hội Cựu Quân Công Cán Chính VNCH, Raleigh, NC $500
Nguyễn Khoa Diệu Đức, Anaheim, CA $40
Bà Đặng Kimberly, Alhambra, CA $50
ÔB. Đào Hồng Ngọc, Plano, TX $50
ÔB. Dương Đình Cư, Fullerton, CA $100
Bà Nguyễn Mỹ Hương, Garden Grove, CA $100
ÔB. Lê D. Daniel, Barrington, RI $100
Facebook-Network for Good, Washington DC $146
Lê Nghi, David Norwood, MA $200
ÔB. Huỳnh Công Tâm (Hwynn Tom), Witchia, KS $200
Lê M. Trang, Bowling Green, KY $200
Hội Cựu Học Sinh Liên Trường Pleiku, Stanton, CA $200
ÔB. Đặng Tố Anh Edmonton, AB Canada $292.91 ($400-CAN) (Còn tiếp)

Thương phế binh VNCH đã được giúp đỡ:
Nguyễn Mạnh, Sài Gòn, SQ:70/131174/B2/TQLC. Cụt chân trái.
Nguyễn Công Minh, Sài Gòn, SQ:72/705561/T.thủ/HQ. Cụt tay phải.
Trương Trung Tiên, Sài Gòn, SQ:61/101610/HS/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Khoa, Sài Gòn, SQ:66/150209/HS/CLQ. Cụt tay phải.
Đỗ Thành Công, Sài Gòn, SQ:75/109215/B1/CLQ. Mù mắt trái. Gãy chân phải.
Nguyễn Văn Bạch, Sài Gòn, SQ:69/158434/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Châu Văn Đặng, Sài Gòn, SQ:68/162526/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Phạm Minh Tâm, Sài Gòn, SQ:73/131288/TS/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Chí Nam, Sài Gòn, SQ:75/118012/ND. Cụt chân trái.
Vũ Văn Lực, Sài Gòn, SQ:72/117468. Cụt chân phải.
Hồng Lương Cơ, Sài Gòn, SQ:71/123214/B2/BĐQ Cụt chân phải.
Trần Tuyển, Sài Gòn, SQ:70/152201/B1/ND Cụt chân phải.
Huỳnh Văn Nhỏ, Sài Gòn, SQ:47/801732/B2/ĐPQ. Cụt chân phải.
Lê Sự, Sài Gòn, SQ:57/206326/HS1/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Ba, Sài Gòn, SQ:55/774424/B2/ĐPQ. Cụt chân trái.
Phan Thanh Liêm, Sài Gòn, SQ:75/134931/CLQ. Cụt chân trái.
Trịnh Hớn Mén, Sài Gòn, SQ:70/133909/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Lê Quang Sở, Sài Gòn, SQ:73/212216/B1/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Hồng Đúc, Sài Gòn, SQ:68/136690/TU/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Cương, Sài Gòn, SQ:71/103271/HS1/CLQ. Cụt chân trái.
Huỳnh Quốc Tựu, Sài Gòn, SQ:70/158371/CLQ. Cụt chân trái.
Gíp Cún Sáng, Sài Gòn, SQ:70/144565/HS/TQLC. Mù mắt phải. Bị thương ở cùi chỏ trái.
Lê Văn Lớn, Sài Gòn, SQ:73/120173/HS/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Tấn Mỹ, Sài Gòn, SQ:70/000844/B1/CLQ. Cụt chân trái.
Dương Văn Tài, Sài Gòn, SQ:72/002766/HS/CLQ. Cụt chân phải.
La Văn Đính, Sài Gòn, SQ:55/775449/B2/ĐPQ. Cụt chân phải.
Tạ Văn Bảy, Sài Gòn, SQ:300280/NQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Tài, Sài Gòn, SQ:75/109488/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Huỳnh Văn Lắng, Sài Gòn, SQ:65/150268/B2/CLQ. Cụt tay phải.
Trương Anh Tuấn, Sài Gòn, SQ:160879/CU/CLQ. Cụt chân phải.
Lưu Văn Hùng, Sài Gòn, SQ:63/126913/TS/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Kim Điệp, Sài Gòn, SQ:69/125870/HS/CLQ. Cụt chân phải.
Đặng Văn Tèo, Sài Gòn, SQ:43/105182/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Ngô Quang Chiêu, Sài Gòn, SQ:73/009047/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Bào, Bình Thuận, SQ:71/201737/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Lê Cầu, Phú Yên, SQ:755146/TS1/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Hùng, Ninh Thuận, SQ:72/512792/HS/ND. Cụt chân phải.
Ngô Tước, Khánh Hòa, SQ:411606/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Đăng Cừ (Viện), Bình Thuận, SQ:402787/B1/ĐPQ. Cụt chân phải.
Trần Hằng, Khánh Hòa, SQ:73/407418/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Phạm Ngọc Dũng, Bình Thuận, SQ:64/113513/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Xiết, Phan Rang, SQ:68/409733/TU/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Đình Ba, Bình Định, SQ:37/517076/HS/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Đăng Mùi, Ninh Thuận, SQ:61/203316/HS1/CLQ. Cụt chân trái.
Châu Văn Mười, Bình Thuận, SQ:68/142901/CU/CLQ. Mù mắt phải. Bị thương ở vai trái.
Nguyễn Văn Vui, Ninh Thuận, SQ:43/125775/ĐPQ. Cụt chân trái.
Huỳnh Thanh, Bình Định, SQ:204849/NQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Nghị, Bình Định, SQ:70/403461/B1/CLQ. Cụt chân trái.
Lê Hưng, Bình Thuận, SQ:119539/HS1/ND. Cụt tay trái.
Lê Khanh, Phú Yên, SQ:45/237727/TS1/CLQ. Cụt chân phải.
Phạm Hạnh, Phú Yên, SQ:54/656004/B2/ĐPQ. Cụt 1/2 chân phải.
Lê Tiến, Phú Yên, SQ:54/656461/B1/ĐPQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Thạch, Phú Yên, SQ:400313/HS/CLQ. Gãy tay trái. Gãy chân phải.
Nguyễn Đình Phùng, Phú Yên, SQ:73/401967/HS/CLQ. Gãy tay trái. Bị thương ở bụng.
Nguyễn Danh, Khánh Hòa, SQ:74/419683/CLQ. Cụt tay trái.
Trần Phân, Khánh Hòa, SQ:259922/NQ. Cụt 1/2 chân phải.
Nguyễn Văn Tường, Khánh Hòa, SQ:76/411357/HS/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Chơn, Phú Yên, SQ:47/207294/NQ. Cụt chân trái.
Lê Luận, Khánh Hòa, SQ:242980/NQ. Cụt tay trái.
Võ Đình Cụ, Phú Yên, SQ:51/477525/HS/ĐPQ. Cụt chân trái.
Trần Đình Tân, Bình Định, SQ:61/410574/B2/CLQ. Cụt chân phải.
Trần Dung, Bình Thuận, SQ:417098/NQ. Cụt chân trái.
Trần Tý, Phú Yên, SQ:53/722228/B2/ĐPQ. Cụt chân trái.
Huỳnh Hửu Đúc, Ninh Thuận, SQ:74/651745/B1/ĐPQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Hùng, Bình Định, SQ:200489/NQ. Cụt chân trái.
Trần Đăng Thao, Khánh Hòa, SQ:69/161978/B1/ND. Cụt chân trái.
Đỗ Tấn Tuồng, Ninh Thuận, SQ:72/129742/B2/TQLC. Cụt chân phải.
Lê Văn Trọng, Bình Định, SQ:200443/NQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Xuân Hòa, Bình Thuận, SQ:72/701863/TS/HQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Điền, NinhThuận, SQ:213868/NQ. Cụt chân trái.
Đỗ Văn Điểm, Bình Định, SQ:242690/NQ. Cụt chân trái.
Phạm Văn Tờ, Phú Yên, SQ:53/651426/ĐPQ. Cụt chân trái.
Trần Văn Sở, Bình Định, SQ:250466/NQ. Cụt tay phải. (Còn tiếp)

Video: Quê Nhà Quê Người Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Comment Disclaimers / Policy

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 17 Tháng Mười Hai, 2018

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh VNCH, cùng quả phụ VNCH đã được giúp đỡ hằng tuần đến ngày 17 Tháng Mười Hai, 2018.

Góc nhìn của người lính cũ: Nghĩ về cuộc thương chiến Mỹ-Trung

Cuộc thương chiến Mỹ-Trung có dễ cũng đã hơn một năm, xem ra thì bên Trung có vẻ núng thế rồi và bên Mỹ như còn sung sức.

Trung Tá Lê Văn Ngôn trấn thủ Tống Lê Chân như thế nào?

Viết để ngợi ca và vinh danh 275 chiến sĩ Mũ Nâu của Tiểu Ðoàn 92 Biệt Ðộng Quân và người bạn cùng khóa, cố Trung Tá Lê Văn Ngôn.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 10 Tháng Mười Hai, 2018

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh VNCH, cùng quả phụ VNCH đã được giúp đỡ hằng tuần đến ngày 10 Tháng Mười Hai, 2018.

Ta, tên tù biệt xứ

Lê vòng xích ta tên tù lưu xứ/ Biệt quê hương giữa cuộc chiến vừa tàn/ Vì tham sống ta ôm niềm đau nhục/ Bạn chết là - đã chọn lấy vinh quang.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 3 Tháng Mười Hai, 2018

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh VNCH, cùng quả phụ VNCH đã được giúp đỡ hằng tuần đến ngày 3 Tháng Mười Hai, 2018.

‘Hoa Biển’ Anh Thy

Tác phẩm này nổi tiếng đến độ, nói đến “Hoa Biển” là người yêu nhạc nghĩ đến Anh Thy hoặc nói đến Anh Thy là thấy “Hoa Biển.”

Góc nhìn của người lính cũ: Du sinh Trung Cộng và du sinh Việt Nam

Tòa Đại Sứ Mỹ tại Bắc Kinh vừa bất ngờ thu hồi một loại thị thực đặc biệt dành cho một số những nghiên cứu sinh của Trung Quốc.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 26 Tháng Mười Một, 2018

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh VNCH, cùng quả phụ VNCH đã được giúp đỡ hằng tuần đến ngày 26 Tháng Mười Một, 2018.

Góc nhìn của người lính cũ: ‘Chết vì Trung Quốc’

Tác giả cuốn sách “Chết vì Trung Quốc” (Death by China) là Tiến Sĩ Kinh Tế Peter Navarro của Đại Học Harvard, hiện là cố vấn thương mại của Tổng Thống Donald Trump từ ngày 21 Tháng Mười Hai, 2016.