Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 26 Tháng Mười Một, 2018

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26 -4499 -492
P.O. Box 25554 Santa Ana CA 92799
Điện thoại: (714) 837-5998, (714) 371-7967, (714) 553-3478, (714) 553-5790, (714) 482-7656, (714) 788-4753
Email: [email protected]
Website: www.camonanhtb.com, www.1giadinh1thuongphebinh.net

Mạnh Thường Quân:
Lê Liên, Elk Grove, CA $30
Ô. Hoàng Lương, Portland, OR $50
Your Cause corporate Employee Giving Program, Plano, TX $92
Ô. Huỳnh C. Thanh, Dodge City, KS $100
Trẻ Weekly Magazine, Inc., Garland, TX $105
Ô. Phan C. Hùng, Panorama City, CA $300
Ô.B. Ngô Q. Minh, San Marcos, CA $300
DS MTQ ủng hộ Lá Lành Đùm Lá Tả Tơi, Sacramento, CA gồm:
Trịnh H. Đức, Elk Grove, CA $20
Đào Q. Như, Sacramento, CA $30
Schnritz Ngưu Khanh, Elk Grove, CA $50
Trịnh Đoàn, Elk Grove, CA $100
Đào Ana DBA Phở Minh Pagoda, Sacramento, CA $100
Trương T. Con, West Sacramento, CA $200
Hội Thiện Tình Người $50
Nguyễn K. Đông, Saint Peterburg, FL $10
Trịnh Bàng Trang, Bristow, VA $10
Bà Morgan Thị Gái, Bay St. Louis, MS $20
Ô. Đàm TO. Colorado Springs, CO $20
Bà Nguyễn Jenny, Westminster, CA $50
Ô.B. Đàm Tô Hương Khê, Colorado Springs, CO $50
Hoa Trang, Sacramento, CA $60 (Còn tiếp)

Thương phế binh VNCH đã được giúp đỡ:

Lâm Văn Việt (Hón), Cà Mau, SQ:65/530341/B2/CLQ. Cụt 4 ngón bàn tay trái.
Lý Văn Lợi, Hậu Giang, SQ:66/510210/HS/CLQ. Bị thương ở gót chân phải.
Nguyễn Văn Lợi, Hậu Giang SQ:467268/NQ. Bị thương ở chân phải.
Hùynh Bọt Đê, Vĩnh Long, SQ:894163/NQ. Cườm mắt trái.
Cao Văn Di, Kiên Giang, SQ:54/507047/CLQ. Bị thương ở bàn tay phải.
Kim Chân, Trà Vinh, SQ:43/616687/B2/CLQ. Cụt 3 ngón chân trái.
Trần Ngọc Chương, Vĩnh Long, SQ:801429/NQ. Gãy chân trái.
Phan Thành Nghĩa, Trà Vinh, SQ:52/498821/B2/ĐPQ. Gãy chân trái.
Trần Văn Phòng, Vĩnh Long, SQ:52/464764/HS/ĐPQ. Gãy chân phải.
Đặng Văn Bộ, An Giang, SQ:72/524486/B2/CLQ. Cụt 1/2 bàn chân trái.
Trịnh Đông Khen, Cà Mau, SQ:47/318547/TS/ĐPQ. Cụt ngón chân trái.
Lương Minh Tri, Vĩnh Long, SQ:59/500516/TS/CLQ. Gãy tay trái.
Trần Bá Vỉnh, Vĩnh Long, SQ:65/502965/HS/ĐPQ. Gãy chân trái.
Lê Văn Đáng,Trà Vinh, SQ:477547/NQ. Bị thương ở gót chân trái.
Tạ Văn Rinh, Vĩnh Long, SQ:65/500881/ĐPQ. Bị thương mông phải.
Hồ Quang Nùng, An Giang, SQ:74/129698/B2/CLQ. Bị thương ở tay phải.
Cao Công Thời, Cần Thơ, SQ:71/507652/B1/BĐQ Bị thương ở ngực.
Lê Văn Côn, An Giang, SQ:43/619742/B2/ĐPQ. Gãy chân phải.
Nguyễn Văn Bé (Tạ Thành Long), Sóc Trăng, SQ:72/521654/B1/ĐPQ. Bị thương ở bụng.
Nguyễn Từ (Văn) Chung, Trà Vinh, SQ:52/581833/B2/ĐPQ. Bị thương ở bụng.
Danh Khiên, Kiên Giang, SQ:37/050162/B2/ĐPQ. Gãy tay trái.
Lê Văn Đâu, Vĩnh Long, SQ:60/197362/HS1/CLQ. Cụt 1/2 bàn chân trái.
Nguyễn Công Khanh, An Giang, SQ:70/146109/HS/CLQ. Bị thương ở bụng.
Võ Văn Ngà, An Giang, SQ:67/513440/HS/CLQ. Cụt 1/2 bàn chân trái và 3 ngón chân phải.
Nguyễn Xon, Sài Gòn, SQ:66/116967/HS/TQLC. Bị thương ở mặt.
Ðỗ Văn Xê, Sài Gòn, SQ:54/768151/B1/ĐPQ. Cụt 1/2 bàn chân phải.
Trần Văn Luân, Sài Gòn, SQ:55/302473/TS/ND. Bị thương ở các ngón tay.
Lê Văn Thanh, Sài Gòn, SQ:50/305324/B1/ĐPQ. Bị thương ở đầu.
Nguyễn Văn Ghi, Sài Gòn, SQ:76/135692/B2/CLQ. Liệt tay, chân trái.
Huỳnh Văn Nước, Sài Gòn, SQ:68/134816/B2/CLQ. Liệt thần kinh tọa phải.
Hồ Văn Phú, Sài Gòn, SQ:70/113716/B1/ND. Liệt cánh tay phải. Bị thương ở mặt.
Nguyễn Văn Nhu, Sài Gòn, SQ:67/808507/B2/CLQ. Gãy chân phải.
Nguyễn Công Cán, Sài Gòn, SQ:68/104689/CLQ. Cụt chân trái.
Mai Văn Chương, Sài Gòn, SQ:43/145578/ĐU/CLQ. Liệt chân phải.
Nguyễn Văn Viên, Sài Gòn, SQ:61/118770/HS1/CLQ. Bị thương ở cổ, tay trái.
Trần Bá Giới, Sài Gòn, SQ:52/300735/ĐU/CLQ. Bị thương ở bàn tay và chân trái.
Nghiêm Đình Ninh, Sài Gòn, SQ:63/126403/SVSQ/CLQ. Gãy chân phải.
Vi Châu Bá, Sài Gòn, SQ:60/159429/TU/CLQ. Bị thương ở gót chân phải.
Đoàn Văn Dủng, Sài Gòn, SQ:73/134245/B2/CLQ. Mù mắt trái.
Nguyễn Ngọc Hoa, Sài Gòn, SQ:75/110434/B1/ND. Bị thương ở tay trái.
Lê Văn Khải, Sài Gòn, SQ:300067/ĐU/CLQ. Gãy chân trái.
Nguyễn Đắc Kiên, Sài Gòn, SQ:63/143608/TrU/ND. Bị thương ở đầu.
Vũ Đình Chiểu, Sài Gòn, SQ:68/143155/TU/TQLC. Bị thương ở bụng, ngực.
Trần Tỷ, Sài Gòn, SQ:68/134818/B2/TQLC. Gãy chân phải.
Lê Văn Tân, Sài Gòn, SQ:69/156868/B1/CLQ. Liệt chân trái.
Lê Minh Thơm, Sài Gòn, SQ:72/142585/B2/CLQ. Bị thương ở đầu.
Trần Ngọc Nhân, Sài Gòn, SQ:60/174101/ĐU/CLQ. Gãy chân trái.
Trương Thế, Sài Gòn, SQ:71/131948/B1/CLQ. Bị thương ở bụng.
Phan Văn Tâm, Sài Gòn, SQ:73/100342/B2/CLQ. Gãy chân phải.
Huỳnh Ngọc Ẩn, Sài Gòn, SQ:64/197816/TrU/CLQ. Bị thương tay và chân phải.
Nguyễn Văn Quang, Sài Gòn, SQ:77/143296/CLQ. Bị thương cổ tay trái.
Trương Minh Hào, Sài Gòn, SQ:72/136659/B2/CLQ. Bị thương cổ tay trái.
Nguyễn Đình Ba, Sài Gòn, SQ:56/103919/HS1/ND. Gãy chân phải.
Nguyễn Chính, Sài Gòn, SQ:74/115882/B1/CLQ. Cụt 4 ngón bàn tay phải.
Đinh Quang Chiêu, Sài Gòn, SQ:73/122156/B1/CLQ. Gãy tay trái.
Nguyễn Viết Hát, Sài Gòn, SQ:62/106081/TS/ND. Mờ mắt trái.
Lê Văn Thọ, Sài Gòn, SQ:74/130420/HS/TQLC. Gãy chân phải.
Nguyễn Tiến Mạnh, Sài Gòn, SQ:69/158439/B2/CLQ. Cườm mắt trái.
Dương Tấn Long, Sài Gòn, SQ:74/521782/B2/CLQ. Bị thương chân phải.
Trần Văn Long, Sài Gòn, SQ:71/113300/HS/CLQ. Gãy chân phải.
Danh Vinh, Sài Gòn, SQ:74/121550/B2/CLQ. Bị thương chân phải.
Huỳnh Nhỏ, Sài Gòn, SQ:64/196873/HS/CLQ. Bị thương bụng.
Nguyễn Văn Tốt, Sài Gòn, SQ:62/104068/HS1/TQLC. Gãy chân phải.
Nguyễn Văn Huỳnh (Hứa Văn Huỳnh), Sài Gòn, SQ:929214/NQ. Cụt 1/2 bàn chân phải.
Phùng Sang, Sài Gòn, SQ:70/137755/B2/CLQ. Gãy bàn tay phải.
Lê Văn Bốn, Sài Gòn, SQ:71/204977/B1/CLQ. Bị thương chân trái.
Nguyễn Văn Toàn, Sài Gòn, SQ:60/700307/B2/ĐPQ. Gãy chân trái.
Lâm Tuấn, Sài Gòn, SQ:69/115120/B2/TĐ6TQLC. Gãy tay trái.
Huỳnh Văn Trang, Sài Gòn, SQ:63/163373/TS/CLQ. Gãy chân phải.
Thân Thế Huyên, Sài Gòn, SQ:73/128416/B2/TQLC. Gãy tay phải. (Còn tiếp)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Comment Disclaimers / Policy

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Ý Xuân của tuổi già tị nạn (Kỳ II)

Thế hệ trẻ kế tiếp ấy là ai. Họ là những tuổi trẻ sanh trưởng ở hải ngoại. Họ là con em theo cha mẹ nhập cư vào Hoa Kỳ qua vượt biên, vượt biển, bảo lãnh, H.O.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 10 Tháng Hai, 2019

Danh sách mạnh thường quân đã ủng hộ & danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ...

Tôi đi thăm chồng ‘cải tạo’

Vâng, chúng tôi nghiễm nhiên nhận chồng chúng tôi là “các ông cải tạo” như người miền Nam vẫn kêu với tấm tình trân quý, để phân biệt với những người tù hình sự.

Sinh nhật tàn binh

Sinh nhật mình chờ một tiếng Vui/ Bạn xa có nói cuối chân trời/ Theo sau tiếng nói mây ào tới/ Màu áo treillis bạc phếch rồi...

Tết trong ngục tù Cộng Sản

Tết là ngày trọng đại mang nhiều truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Tết gợi lên những vui tươi đầm ấm nhất của tình gia đình, thân tộc và bạn bè. Những với người tù chính trị Tết mất hết cả ý nghĩa trên.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 3 Tháng Hai, 2019

Danh sách Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho hội & TPB VNCH đã được giúp đỡ...

Góc nhìn của người lính cũ: Ý Xuân trong tuổi già tị nạn

Tuổi già thường ít nhìn về tương lai mà hay lui về quá khứ. Bởi tương lai của tuổi già là những gì ngắn ngủi, mất hăng say, thiếu hẳn cái nhiệt tình, cái khả năng cả về trí tuệ lẫn công sức.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 27 Tháng Giêng, 2019

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh VNCH, cùng quả phụ VNCH đã được giúp đỡ hằng tuần đến ngày 27 Tháng Giêng, 2019.

Thượng đỉnh Mỹ-Bắc Hàn có rửa được những vết nhơ nhân quyền của CSVN

Liệu cái uy thế mà Mỹ-Bắc Hàn trao cho khi chọn Việt Nam làm nơi gặp gỡ thượng đỉnh lần hai có rửa được những vết nhơ nhân quyền

Chuyến đi cuối năm

Hàng triệu “thuyền nhân” Vinh từ sau Tháng Tư năm 1975, may mắn thoát khỏi bọn cướp “cạn” Cộng phỉ man rợ...